Uitgebreid aanbod voor elke koersliefhebber  |  Wij verzenden wereldwijd  |  7/7 open, zowel online als in de winkel

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Centrum Ronde van Vlaanderen VZW
Markt 43, 9700 Oudenaarde 
BE 0459.813.949
Tel. 055339933
info@crvv.be

Algemene bepalingen

Het Centrum Ronde van Vlaanderen, elektronische webwinkel, een vzw met zetel te Oudenaarde, biedt aan klanten de mogelijkheid om kledij en accessoires aan te kopen. De koper aanvaardt dat deze voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn. 

Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de koper te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgegeven prijs slaat uitsluitend op het artikel zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Aanbod

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat.

Ondanks het feit dat de webwinkel en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of achterhaald is. 

De verkoper is wat de juistheid, actualisering, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De verkoper is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de verkoper.

De verkoper heeft het recht om - zonder opgave van redenen - bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behoudt de verkoper zich het recht om de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de koper vanaf de levering. De koper verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van de verkoper te wijzen, bijvoorbeeld aan iedereen die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Sancties voor niet-betaling

De facturen zijn betaalbaar op de zetel van de verkoper te Markt 43, 9700 Oudenaarde, België, op de vervaldag, netto zonder korting, tenzij anders op de factuur vermeld.
Elke klacht betreffende de facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd per aangetekend schrijven te worden geformuleerd binnen drie (3) dagen na ontvangst van de factuur. 

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover de verkoper beschikt, is de koper ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt de verkoper zich het recht om de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, anders vervalt elk recht op compensatie:

(a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering: acht (8) dagen na de levering 

(b) in geval van verborgen gebreken: acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. 

Het in ontvangst nemen van de goederen door de koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

Waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.
De waarborg is nooit van toepassing op beschadigingen die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.
De waarborg is niet overdraagbaar.

Overmacht

De verkoper is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten zijn normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Herroepingsrecht

De koper heeft het recht om af te zien van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.Kopers die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de klantendienst van de verkoper (zie artikel 13) en de goederen binnen de 14 dagen vanaf de levering van de goederen terugbezorgen aan de verkoper.

Goederen worden teruggezonden door middel van het daartoe voorziene retourticket. 

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs zullen worden teruggenomen.

Van zodra wij de artikelen terug hebben ontvangen, storten wij het bedrag van de teruggestuurde goederen terug.

Wij nemen in geen geval terug:
- gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
- artikelen waarvan het etiket is verwijderd
- artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
- artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

Persoonlijke gegevens

Door te bestellen op de internet site van de Rondeshop.be, stemt de koper uitdrukkelijk in met de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. Het Centrum Ronde van Vlaanderen VZW  zal de gegevens niet overmaken aan derden. De koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. 

Aantasting geldigheid

Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

Klantendienst

De klantendienst van de verkoper is bereikbaar via e-mail via info@crvv.be of per post op het volgende adres: Markt 43, 9700 Oudenaarde. 

Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van de verkoper. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.
De verkoper kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de koper van deze nieuwe voorwaarden.

Bewijs

Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, ...).

Toepasselijk recht - bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Gent bevoegd.

Intellectueel eigendomsrecht 

De volledige Rondeshop website inclusief teksten, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software is onze eigendom of de eigendom van verwante ondernemingen, licentienemers en/of contentproviders. Deze zijn beschermd door auteursrecht, merkenrecht, en alle andere vormen van intellectueel eigendomsrecht. Ze mogen uitsluitend met de toestemming van het Centrum Ronde van Vlaanderen gebruikt worden. 

Beperkte aansprakelijkheid 

De verkoper is in geen enkel geval aansprakelijk voor virussen of schade aan je computer, telecommunicatieapparatuur of andere eigendom als gevolg van een bezoek aan of het gebruik van deze website, of het downloaden van materiaal van deze website.